InCtrl-zorgnetwerk, gevestigd aan Jean Monnetpark 35, 7336 BA Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.inctrlzorg.nl

Postadres:

Schoenerweg 1B P484
8042 PJ Zwolle (085) 130 78 57 info@inctrlzorg.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Er is een functionaris aangesteld binnen de praktijk gezien er met privacygevoelige informatie wordt gewerkt. Deze functionaris houdt binnen de praktijk toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De functionaris is, M. Zeelenberg. Te bereiken via info@inctrlzorg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

InCtrl-Zorgnetwerk verwerkt persoonsgeven doordat u deze gegevens aan ons verstrekt. Wanneer gekozen wordt voor vergoede hulp zal gegevensoverdracht plaats vinden naar de gemeente waar de cliënt woonachtig is. De volgende gegevens worden verstrekt: BSN, naam, periode hulp en het zorgproduct. Deze gegevensoverdracht is noodzakelijk bij vergoeding van de hulp. Wanneer u niet wilt dat aan deze gegevensoverdracht wordt voldaan kan gekozen worden voor ‘particuliere hulp’. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerk overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld bij de volgende bedrijven:

  • Voor het uitvoeren van de hulp is een professioneel en uitermate sterk beveiligd cliëntensysteem in gebruik, namelijk Nedap/Ons. Zij voldoen aan de beveiligingscertificaten die verplicht worden gesteld in Nederland.
  • Voor beveiligd e-mailen werken wij met Zivver. Dit mailprogramma stelt ons in staat om beveiligd te mailen volgens twee factor authenticatie. Dit mailprogramma wordt ingezet om uw privacy te waarborgen tijdens het verzenden van bijvoorbeeld verslagen.
  • Voor het hosten van de website waarin gewerkt wordt met een beveiligd aanmeldformulier. De aanmeldgegevens worden binnen drie maanden verwijderd aan de achterkant van de website.

Alle professionals binnen InCtrl-Zorgnetwerk hebben zich verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor goede hulpverlening. Dit is in de regel 15 jaar, ook met oog op de Wet Geneeskundige behandeling. Mailverkeer wordt niet langer dan 2 jaar beheerd in de inbox en telefonisch verkeer zoals Whatsapp en SMS zal binnen een jaar verwijderd zijn.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door InCtrl-Zorgnetwerk. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correcte, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per mail sturen naar: info@inctrlzorg.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van ID of paspoort mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN-zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Privacy Functionaris reageert zo snel als mogelijk, uiterlijk binnen vier weken.

Klachten rondom waarborging van privacy

InCtrl-Zorgnetwerk wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact op.